MENU.png

VAZNI DATUMI

« Jul 2019 »
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


SPISAK SEHIDA

Trenutno ste u rubrici Spisak Šehida. Rubrika čiji je primarni zadatak da što brže dođemo do ispravnih podataka oko naših šehida čija će imena biti ispisana na turbetu.
Potrebno je da se svi maksimalno angažujemo oko ažuriranja podataka šehida kako nebi došli u situaciju da nekog preskočimo ili pogriješimo kod upisivanja ličnih podataka. Porodice šehida obavezne su da dostave svoje podatke odboru za izgradnju turbeta, putem kontakta koji se nalazi u rubrici KONTAKTI. Podaci koji se traže su slijedeći: ime i prezime, ime oca, nadimak, godina rođenja kao i godina smrti, npr: Mešić(Adema )Irfan ( Irfo) 1962-1992.
Nadam se da ćemo ako Bog da ovom pristupiti veoma ozbiljno i da ćemo u što skorijem roku prikupiti tražene podatke.
...mahsuz selam...

Azurirano 26.8.2013.

SPISAK SEHIDA

R.br. Prezime Ime oca Ime Nadimak Rođen-ubijen
1 Ademi Nedžiba Arif   1964-1992
2 Agičić Zlatana Edin   1963-1992
3 Agičić Osmana Zlatan   1935-1992
4 Ajdarević Reše Enes   1959-1992
5 Ajdarević Reše Ešef   1959-1992
6 Ajkić Hameda Ismet   1950-1992
7 Alagić  Derviša Enver Eja 1947-1993
8 Alagić  Hilmije Vahid   1954-1992
9 Alajbegović Muhameda Mensura   1946-1992
10 Alibegović Besima Ale Alija 1950-1992
11 Alić Ahmeta Badema   1927-1993
12 Alić Salke Idriz   1925-1993
13 Ališić Mehmeda Edin   1966-1992
14 Ališić Mehmeda Jasmin   1962-1992
15 Ališić Fehima Mehmed   1938-1992
16 Ališić Saliha Mirzet   1953-1992
17 Alukić Adema Nedžad   1973-1993
18 Arnautović Dauta Daut   1934-1992
19 Arnautović Mehmeda Halil   1936-1992
20 Arnautović Halila Mirzet   1966-1992
21 Arslanović Mirhana Damir   1970-1992
22 Avdić Hasana Mehmed   1969-1992
23 Avdić Ibrahima Sakib   1957-1992
24 Avdić Atifa Ismet   1957-1992
25 Avdić  Ibrahima Sejad   1955-1992
26 Babić Džemala Nedžad Džuzin 1962-1992
27 Babić Džemala Sejad Džuzin 1953-1992
28 Badnjević Mustafe Nijaz   1961-1992
29 Badnjević Zajima Velid   1944-1992
30 Bajramović Seada Enes   1953-1992
31 Bajramović Envera Nedžad   1953-1992
32 Bajramović Sejfe  Sead   1961-1992
33 Baltić Ibrahima Emsud Huća 1960-1992
34 Bašić Hasana Husein   1944-1992
35 Bašić Hasana Nihad   1949-1992
36 Bedžeti Gaze Rešat   1958-1992
37 Beganović Besima Mirsad   1956-1992
38 Begić Emina Eniz   1950-1992
39 Behlić Muhameda Samir   1967-1992
40 Benić Juse Latif   1944-1992
41 Bešić Jusufa Husein   1956-1992
42 Bešić Alije Senija   1934-1992
43 Bešić  Muharema Sejfulah   1929-1992
44 Beširević Sefera Mirzet   1970-1992
45 Beširević Saliha Mugbila   1938-1992
46 Beširević Huse Sefer   1936-1992
47 Beširević Kemala Zlatko   1951-1992
48 Beširević Saliha Samir   1975-1994
49 Blažević Halida Ajiz   1939-1993
50 Blažević Hasana Rahima   1934-1992
51 Brdar Hasiba Ziko   1961-1992
52 Burazerović Husnije Muhamed   1945-1992
53 Burazerović Muhameda Smail   1948-1992
54 Burnić Alije Redžo   1935-1992
55 Cepić Uzeira Almir   1969-1992
56 Cepić Vehbije Irfan   1958-1992
57 Cepić Jusufa Mustafa Kanafin 1947-1992
58 Cepić Saliha Nail   1924-1993
59 Cepić Jusufa Sabahudin Kanafin 1949-1992
60 Cepić Sulje Uzeir   1939-1992
61 Cepić Adema Zuhra   1934-1992
62 Cepić Hase Teufik   1936-1992
63 Cerić Tosuna Hasan   1928-1992
64 Cerić Miralema Jasenko   1957-1992
65 Cerić Adema Jusuf   1941-1992
66 Cerić Edhema Kemal   1944-1995
67 Cerić Adema Mirzet   1969-1992
68 Cerić Jusufa Samir   1972-1992
69 Cerić Sadika Sulejman   1941-1992
70 Cerić Husnije Hasan   1927-1992
71 Cerić Husnije Muhamed   1932-1992
72 Cerić  Saliha Emina   1935-1992
73 Crljenković Hamdije Emir   1965-1992
74 Crnalić Zijada Armin Čaruga 1958-1992
75 Crnalić Derviša Dedo   1926-1992
76 Crnalić Hasana Fuad   1935-1994
77 Crnalić Fuada Hasan Hase 1956-1994
78 Crnalić Zijada Mirsad   1957-1992
79 Crnalić Hasana Mustafa Mujo 1945-1992
80 Crnalić Latifa Zijad Ziko 1929-1992
81 Crnić Derviša Uzeir   1937-1992
82 Crnkić Rame Ešef   1949-1992
83 Crnkić Rame Husein   1945-1992
84 Crnkić Muhameda Mirsad   1951-1992
85 Crnkić Salke Muhamed   1926-1992
86 Crnkić Behlila Ramo   1918-1992
87 Crnkić Salke Rizo   1934-1992
88 Crnkić Muhameda Sadik   1953-1992
89 Čanić Agana Atif   1934-1994
90 Čanić Ibrahima Samka   1942-1993
91 Čanić Kadira Zlate   1933-1994
92 Čaušević Emsuda Emir   1976-1992
93 Čaušević Fehima Husein   1941-1992
94 Čaušević Fehima Huzeir   1945-1992
95 Čaušević Bibe Ibrahim   1961-1992
96 Čaušević Huzeira Ibrahim   1968-1992
97 Čaušević Husrefa Midhad   1962-1992
98 Čaušević Šabana Mina   1932-1992
99 Čaušević Huseina Muharem Harko 1967-1992
100 Čaušević Husrefa Samir   1967-1992
101 Čaušević Šemsudina Samir   1969-1992
102 Čaušević Husrefa Senad   1969-1992
103 Čaušević Husrefa Suvad   1969-1992
104 Čehajić Ferida Sejad   1950-1992
105 Čehić Avdije Hamdija   1959-1992
106 Čehić Teufika Mirsad Mito 1973-1992
107 Čirkić Dževada Fahrudin Fahro 1961-1992
108 Čirkić Dede Ishak   1967-1992
109 Čirkić Ahmeta Ismet   1958-1992
110 Čirkić Dževada Senudin Neno 1964-1992
111 Čulić Maše Enisa   1947-1995
112 Ćehajić Osmana Muhamed   1938-1992
113 Ćeman Mehmeda Rasim   1937-1992
114 Ćomić Adila Fadil   1962-1992
115 Ćomić Ejuba Nedžad   1972-1992
116 Ćordić Ibrahima Adem   1945-1992
117 Dautović Uzeira Edna   1969-1992
118 Dautović Uzeira Edvin   1965-1992
119 Dautović Kasima Ismet   1958-1992
120 Dautović Ale Draguna   1932-1993
121 Dedić Ale Almaz   1968-1992
122 Dedić Muje Halil   1919-1992
123 Dedić Hašima Mustafa   1947-1992
124 Delić Halila Ferid Rido 1962-1992
125 Delić Alije Husein   1943-1992
126 Delkić Huseina Emir Emija 1957-1992
127 Delkić Huseina Enes   1961-1992
128 Delkić Hameda Husein   1927-1992
129 Delkić Muniba Jusuf   1971-1992
130 Delkić Mahmuta Munib   1939-1992
131 Delkić Osmana Nedžad   1968-1992
132 Delkić Mehe Omer   1940-1992
133 Delkić Fehreta Safet   1961-1992
134 Demirović Ibrahima Ahmet   1921-1992
135 Demirović Ibrahima Mesud   1939-1992
136 Demirović Ahmeta Šekib   1963-1992
137 Denić Safeta Ibrahim   1950-1992
138 Denić Redžepa Osman   1941-1992
139 Didović Jusufa Osme   1961-1992
140 Dizdarević Ale Fadil   1932-1992
141 Dizdarević Hasana Hamza   1935-1992
142 Dizdarević Adema Hata   1935-1994
143 Dizdarević Ale Hilmo   1924-1992
144 Dračić Bešira Arifa   1941-1992
145 Dračić Edhema Armin   1968-1992
146 Dračić Huzeira Fehim   1925-1992
147 Dračić Ibre Idriz   1923-1992
148 Dračić Hasana Meliha   1973-1992
149 Dračić Salke Omer   1930-1992
150 Drobić Saliha Ilijaz   1944-1992
151 Družić Refika Admir   1963-1995
152 Duračak Jusufa Halim   1933-1993
153 Duratović Hašima Derviš   1933-1992
154 Duratović Agana Husnija   1936-1992
155 Duratović Derviša Sead   1969-1992
156 Duratović Derviša Senad   1968-1992
157 Džafić Smaila Asmir   1957-1992
158 Džafić Avde Đula    
159 Džafić Ibrahima Ismet   1957-1992
160 Džafić Smaila Samir   1966-1992
161 Džafić Ibrahima Sulejman   1949-1992
162 Džamastagić Hasana Ismet   1953-1994
163 Džananović Hakije Kemal   1957-1992
164 Dželatić Edhema Zulfija   1945-1995
165 Đulić Šaćira Izair   1968-1992
166 Đulić Smaila Jusuf Guma 1940-1992
167 Ejupović Mehe Dževad   1956-1992
168 Ekinović Omera Adnan   1962-1992
169 Ekinović Teufika Fuad   1935-1992
170 Ekinović Idriza Omer   1937-1992
171 Ergelić Safeta Muhamed   1945-1992
172 Fikić Hamdije Sead Fiki 1972-1993
173 Ganić Sejfe Adnad   1961-1992
174 Ganić Ibrahima Ilijaz   1925-1992
175 Ganić Safeta Ismet   1944-1992
176 Ganić Mahmuta Izet   1954-1992
177 Ganić Sejfe Sejad   1957-1992
178 Ganić Muharema Sulejman   1933-1992
179 Garibović Dede Jusuf   1919-1992
180 Gashi Zefa Mihil   1972-1992
181 Gečević Huse Jusuf Zika 1952-1992
182 Gluhić Jasima Suljo   1947-1992
183 Goretić Mehmedalije Jasim   1955-1992
184 Gredelj Samira Enisa   1969-1993
185 Gredelj Eniza Senad   1962-1992
186 Grošić Mustafe Jasim   1955-1992
187 Grozdanić Murata Dževad   1952-1992
188 Grozdanić Muharema Ibrahim   1967-1992
189 Grozdanić Ibrahima Muharem   1931-1992
190 Grozdanić Smaila Samka   1944-1993
191 Grozdanić Omera Senad   1953-1992
192 Grozdanić Safeta Husein   1933-1993
193 Habibović Sulejmana Fikret Fićo 1940-1994
194 Habibović Ibrahima Mahmut Maho 1934-1992
195 Habibović Muharema Sijam   1969-1992
196 Habibović Alije Zulkifa Kifa 1939-1994
197 Hadžalić Hajrudina Rizah Rizo 1952-1992
198 Hadžić Muje Šefka   1921-1994
199 Halilović Hamida Zumra   1934-1995
200 Hamzić Osmana Mersud   1947-1992
201 Handanagić Ekrema Dario   1965-1992
202 Handanagić Sabita Ekrem   1940-1992
203 Handanagić Sabita Mehmed   1937-1992
204 Harambašić Hameda Fikret   1962-1992
205 Hasanbegović Ibrahima Samka   1942-1993
206 Hasanović Sulje Mustafa   1928-1992
207 Hergić Ahmeta Besim   1954-1992
208 Hergić Saliha Fatima   1929-1992
209 Hergić Mahmuta Šefik   1929-1992
210 Hodžić Ibrahima Idriz   1966-1992
211 Hodžić Šabana Ismet   1959-1992
212 Hodžić Abdulaha Kemal   1960-1992
213 Hodžić Ale Meho   1921-1992
214 Hodžić Saliha Mesud Balada 1952-1992
215 Hodžić Fehima Midhet   1966-1992
216 Hodžić Šefika Senadin Dado 1967-1993
217 Hodžić  Husnije Elvir   1971-1994
218 Hodžić ? Hase Džehva   1927-1993
219 Hopovac Agana Fehim   1948-1992
220 Horozović Alije Emsud   1957-1992
221 Horozović Mehmeda Mustafa   1963-1995
222 Horozović Alije Said   1968-1992
223 Hrnić Ibrahima Himzo   1940-1992
224 Hrnjica Ahmeta Muharem   1953-1992
225 Hukanović Muse Smail   1928-1993
226 Huseini Hilmije Inis   1959-1992
227 Huseinović Mustafe Husein Huse 1909-1993
228 Huseinović Arifa Zuhra   1912-1992
229 Husić Hilmije Nedžad Nećko 1968-1992
230 Ibrahimi Idajeta Imer   1945-1992
231 Ibrahimi Sabidina Jasmin   1972-1992
232 Ibrahimi Idajeta Sabidin   1950-1992
233 Imširević Mehmeda Munira   1935-1992
234 Izetagić Muhameda Muamer   1959-1992
235 Izetagić Selima Muhamed   1939-1992
236 Jakupović Hamdije Angijad   1966-1992
237 Jakupović Ahme Hasib   1921-1992
238 Jakupović Arifa Hilmija   1935-1992
239 Jakupović Fehima Idriz   1946-1992
240 Jakupović Hamdije Nehrudin   1962-1993
241 Jakupović Rasima Zlatan   1968-1992
242 Jakupović Mehmeda Fikret   1961-1992
243 Jelečević Mehmeda Fikret Ledeni 1961-1992
244 Jujić Redžepa Emina   1925-1992
245 Jukić Rasima Benjamin   1967-1992
246 Jusufi Halila Besim   1967-1992
247 Jusufović Sulejmana Sead   1952-1992
248 Jusufović Muharema Sejad Car 1960-1992
249 Kadić Mehmeda Ekrem   1951-1992
250 Kadić Hase Husein   1949-1992
251 Kadić Šerifa Šerif   1950-1992
252 Kadirić Ibre Admir   1960-1992
253 Kadirić Dede Sulejman   1926-1992
254 Kadirić Arifa Vejsil   1933-1992
255 Kadunić Hasana Ćamil   1932-1992
256 Kahrimanović Nedžiba Zineta   1965-
257 Kajdić Ibrahima Elvedin   1969-1992
258 Kalender Jasima Eniz   1968-1992
259 Kapetanović Mustafe Alija   1970-1992
260 Kapetanović Halida Asaf   1955-1992
261 Kapetanović Osmana Burhanudin Burho 1948-1992
262 Kapetanović Osmana Mehmedalija Meho 1944-1992
263 Karabegović Adema Dževad   1950-1992
264 Karadžić Sulejmana Ibrahim   1956-1992
265 Karadžić Muje Suad Mujica 1958-1992
266 Karagić Sulejmana Mirsad   1961-1992
267 Karagić Hasana Sulejman   1937-1992
268 Karagić Sulejmana Suvad   1963-1992
269 Kararić Zaima Fikret   1955-1992
270 Karupović Mehmeda Adem   1953-1992
271 Karupović Avde Emir   1967-1992
272 Karupović Hase Gopa   1929-1992
273 Karupović Taiba Ismet   1962-1992
274 Karupović Taiba Mesud   1959-1992
275 Kavazović Smaje Fatima   1921-1992
276 Kekić Ibrahima Enes   1965-1992
277 Keranović Hamdije Omer   1934-1992
278 Ključanin Paše Ibrahim   1943-1992
279 Kočanović Alije Hasan   1927-1992
280 Kodžić Besima Adnan   1958-1992
281 Kodžić Razima Fikret   1950-1992
282 Kodžić Hasana Hasan   1953-1992
283 Kodžić Fadila Muhamed   1962-1992
284 Kodžić Besima Zlatan   1969-1992
285 Krak Mustafe Nezir   1950-1992
286 Krantić Safeta Hamed   1970-1992
287 Krkić Ešefa Samir Kocka 1964-1992
288 Krupić Rešida Fehim   1961-1992
289 Krupić Husnije Smail   1952-1992
290 Kuburaš Ćazima Azim   1961-1992
291 Kuburaš Ćazima Fahrudin   1972-1992
292 Kuburaš Ćazima Sabahudin   1972-1992
293 Kučković Mustafe Đemil   1948-1992
294 Kučković Smajila Jusuf   1946-1992
295 Kuduzović Ibrahima Ibrahim   1933-1994
296 Kuduzović Hasana Ismet   1954-1995
297 Kulenović Ibrahima Hidajet Hitko 1936-1992
298 Kulenović Džafera Safet   1933-1992
299 Kurtović Alage Hakija   1921-1992
300 Kurtović Vejsila Hamdija   1940-1993
301 Kurtović Osmana Jasmin   1965-1992
302 Kurtović Halila Mirsad   1953-1992
303 Kurtović Mustafe Muharema   1941-1993
304 Kurtović Rasima Osman   1937-1992
305 Kusuran Hašima Kemila   1958-1992
306 Kusuran Osmana Zekerija   1952-1992
307 Lehić Šerifa Ishak   1949-1992
308 Lepir Šefika Muhamed   1959-1992
309 Lepir Muharema Šefik   1938-1992
310 Mahić Ibre Nešad   1951-1992
311 Mahmuljin Huseina Fadila   1941-1994
312 Mahmuljin Arifa Ibrahim   1963-1992
313 Mahmuljin Huseina Osman   1944-1992
314 Mahmuljin Idriza Zijad   1939-1992
315 Mahmutović Mustafe Meho   1952-1992
316 Majdankić Hamdije Izet   1968-1992
317 Maksuti Bahtije Aziz   1947-1992
318 Malik-Liqat   Husein   1948-1994
319 Malik-Ziaqat Omera Nevzeta   1957-1994
320 Malojčić Hasana Feriz   1954-1992
321 Malojčić Bajre Šefik   1944-1992
322 Maračić Šime Jozo   1950-1992
323 Marošlić Šere Esma   1921-1994
324 Medić Hasana Amir   1956-1992
325 Medić Hasana Asim Ako 1951-1992
326 Medić Latifa Velid Velja 1973-1992
327 Megdioski Alije Šefkija   1963-1992
328 Mehmedagić Mehmeda Esad   1938-1992
329 Mehmedović Mehmeda Almedin   1973-1993
330 Merdanović Hašima Muhamed   1953-1992
331 Merdžić Rizve Samir   1970-1992
332 Mešić Selima Adem   1934-1992
333 Mešić Mustafe Džemal   1950-1992
334 Mešić Junuza Dževad   1949-1993
335 Mešić Muhameda Elvedin   1975-1993
336 Mešić Adema Emir Mrha 1967-1992
337 Mešić Halida Halim   1967-1992
338 Mešić Halida Hazim   1969-1992
339 Mešić Adema Irfan Irfo 1962-1992
340 Mešić Ibre Mehmed   1945-1992
341 Mešić Ibrahima Mirsad   1954-1992
342 Mešić Adema Mithet Mitho 1964-1992
343 Mešić Mustafe Safet   1949-1992
344 Muhić Mustafe Nedžib   1953-1992
345 Mujadžić Huse Mina   1927-1994
346 Mujadžić Huseina Šemsudin   1964-1993
347 Mujagić Mahmuta Halim   1929-1992
348 Mujagić Smaje Hata   1910-1992
349 Mujagić Vejsila Mirsad   1955-1992
350 Mujagić Ibrahima Muharem   1930-1992
351 Mujagić Asima Zlatan   1965-1992
352 Mujakić Mehmeda Fikret   1948-1992
353 Mujić Rašida Teufik   1936-1992
354 Mujkanović Osmana Fatima   1923-1995
355 Mujkanović Sulejmana Kadir   1943-1992
356 Mujkanović Huse Muharem   1927-1994
357 Mujkanović Hamdije Senad   1956-1992
358 Mujkanović Osmana Senad   1957-1992
359 Mujkanović Huse Adem   1914-1994
360 Mujkanović Jusufa Saida Sedžida 1943-1994
361 Muračević Omera Latif   1930-1992
362 Muranović Bećira Abdulah   1937-1992
363 Muranović Abdulaha Asaf   1969-1992
364 Murić Rame Uka   1944-1992
365 Musić Rasima Džemal   1947-1992
366 Musić Kasima Ilijaz   1951-1992
367 Musić Kasima Razim   1947-1992
368 Muslimović Kasima Ferid   1950-1992
369 Mustafi Afija Efrazim   1957-1992
370 Mušić Mehmeda Edin   1969-1992
371 Nadarević Feriza Ekrem   1959-1992
372 Naherović Muharema Muharem Naher 1937-1992
373 Nasić Osmana Mehmedalija   1932-1992
374 Nasić Ibrahima Smail   1949-1992
375 Nasić Osmana Vahid   1942-1992
376 Nazifović Šukrije Adem   1955-1992
377 Nesimi Alije Rubija   1932-1992
378 Nesimović Šaćira Šaćir   1968-1992
379 Odobašić Miralema Abdulah   1930-1992
380 Okanović Jasmina Emina   1951-1993
381 Okanović Sulejmana Ibrahim   1950-1992
382 Okanović Hasana Mirsad   1949-1993
383 Okić Ramiza Irfan   1967-1992
384 Oklopčić Muhe Idriz Parac 1936-1992
385 Omanović Razima Husein   1956-1992
386 Omanović Sakiba Nedim   1966-1992
387 Omanović Naila Nedžad   1952-1992
388 Omerović Sulje Asim   1966-1992
389 Osmančević Ibrahima Senad   1966-1992
390 Osmanović Rezaka Ejub   1971-1992
391 Osmanović Nazifa Sevdalija   1961-1994
392 Palić Razima Muhamed   1972-1991
393 Palislamović Hakije Suad   1957-1992
394 Pašić Zikrije Sajid   1966-1992
395 Paunović Omera Ibrahim   1947-1992
396 Pehadžić Izeta Alija   1957-1992
397 Pehadžić Avde Izet   1932-1992
398 Pehlić   Hamdija   1930-1992
399 Pezo Mušana Ćamil   1941-1992
400 Pilipović Derviša Edhem   1934-1992
401 Pilipović Saliha Enes   1953-1992
402 Pilipović Muharema Idriz   1942-1992
403 Pjanić Mehmeda Ibrahim   1962-1992
404 Puškar Derviša Abdulah   1946-1992
405 Puškar Abaza Enes   1953-1992
406 Puškar Omera Muhamed   1966-1992
407 Ramadanović Šefika Jasmir   1955-1992
408 Ramadanović Hajre Safet   1929-1992
409 Ramadanović Ramadana Senadin   1951-1992
410 Ramić Abdije Abdulah   1924-1992
411 Ramić Abdulaha Emir   1954-1992
412 Ramić Muharema Mumin   1937-1992
413 Ramić Nešada Damir   1974-1995
414 Redžić Asima Osman   1949-1992
415 Redžić Ibre Rabija   1936-1992
416 Redžić Bećira Šemso   1964-1992
417 Rešić Arifa Esad   1957-1992
418 Rešić Idriza Samir   1963-1992
419 Rešić Huseina Senad   1955-1992
420 Rizvan Rifeta Hilmija   1934-1992
421 Rizvanović Fehima Ferid   1956-1992
422 Rizvić Hasana Devla   1926-1994
423 Rizvić Hasana Faruk   1932-1994
424 Rizvić Huseina Refika   1938-1994
425 Rizvić Hasana Zedin   1968-1992
426 Sadić Rifeta Said   1961-1992
427 Sadiković Ahmeta Ago   1950-1992
428 Sadiković Hasana Ahmed   1952-1992
429 Sadiković Hasiba Esad Eso 1948-1992
430 Sadiković Našira Nermin   1967-1992
431 Saldumović Hamze Bajazid   1955-1992
432 Saleš Alije Fejzulah   1951-1992
433 Salešević Omera Nevzeta   1957-1994
434 Sarajlić Vahida Armin   1969-1992
435 Sarajlić Ibrahima Eniz Henja 1940-1992
436 Sarajlić Ibrahima Fadil   1938-1995
437 Sarajlić Aziza Mehmedalija   1942-1992
438 Selimović Saliha Adem   1952-1992
439 Selimović Adema Elvir   1975-1992
440 Selimović Mehmedalije Muhamed   1972-1995
441 Selman Nafija Amir   1964-1992
442 Siječić Redžepa Hata   1921-1993
443 Sikirić Derviša Razija   1936-1994
444 Sikirić Mehmeda Rejhan   1935-1994
445 Sinanagić Jusufa Ermin   1963-1992
446 Sinanagić Sulejmana Jusuf   1936-1993
447 Sinanbegović Hasiba Muhamed   1962-1992
448 Sinanović Gare Redžo   1960-1992
449 Softić Vasifa Velid   1992-1992
450 Suhonić Vehbije Nail   1951-1992
451 Suhonjić Hamdije Mirzeta   1960-1992
452 Suhonjić Muharema Safija   1923-1992
453 Suljanović Derviša Bajro Braco 1939-1992
454 Suljanović Redže Fahret   1953-1994
455 Suljanović Vejsila Rufad   1961-1992
456 Suljić Safeta Nisvet Škico 1963-1992
457 Sušić Eniza Nihad   1971-1992
458 Šabanović Rušida Almir   1974-1992
459 Šara Sejde Senadin   1962-1992
460 Šeremet Saliha Salih   1928-1992
461 Šerić Halida Nedžad   1936-1992
462 Šljivar Naila Razim   1959-1992
463 Švraka Mustafe Mustafa   1954-1992
464 Tajić Mustafe Agan   1941-1992
465 Taraš Alije Ismet   1959-1992
466 Terzić Juse Husnija   1929-1992
467 Topalović Nijaza Mirsad   1957-1992
468 Trnjanin Mehmeda Safet   1928-1992
469 Trto Ibrahima Emir   1959-1992
470 Trto Ibrahima Nizret   1956-1992
471 Turšić Hameda Mehmed   1953-1992
472 Vučkić Mustafe Enes   1951-1992
473 Zahirović Tahira Avdo   1939-1992
474 Zahirović Himze Edhem Edo 1928-1992
475 Zahirović Edhema Emir   1953-1992
476 Zahirović Edhema Enes   1956-1992
477 Zahirović Redže Fata   1928-1992
478 Zahirović Muje Smail   1938-1992
479 Zahirović Sejfe Sead   1961-1992
480 Zečić Idriza Mirsad   1967-1992
481 Zečić Ahme Idriz   1945-1992
482 Zenkić Huseina Mursija   1940-1992
483 Zenkić Huseina Husnija   1940-1992
484 Zgog Šaćira Bajram   1954-1992
485 Zulić Šabana Hajrija   1949-1992
486 Žerić Sulejmana Fikret   1961-1992
487 Žerić Rašida Rašid   1928-1992

SPISAK BORACA

R BR. Prezime Ime oca Ime Nadimak Rođen-ubijen
1
Alagić Agana Emir   1972-1994
2
Ališić Hakiba Adnan   1970-1993
3
Avdić Mahmuta Ahmet   1963-1993
4
Bajramović Sejfe Sead   1961-1992
5
Begulić Refika Sanel   1974-1995
6
Bektašević Hilmije Besim   1963-1995
7
Bešić Adema Adil   1964-1992
8
Cerić Jusufa Amir   1971-1992
9
Cerić Đulaga Rasim   1961-1995
10
Delić Hasiba Nizam   1973-1994
11
Demirović Ahmeta Muhamed   1960-1995
12
Ećimović Tome Slavko   1955-1992
13
Gavranović Stjepana Zvonko   1969-1992
14
Gluhić Sulje Suad   1965-1992
15
Hamedović Saida Behzad   1952-1995
16
Hošić Idriza Adnan   -1992
17
Ikeljić Mumina Salko   1957-1994
18
Kajdić Ahmeta Samir   1969-1993
19
Karadžić Hasiba Omer Bibin 1946-1992
20
Medić Latifa Ferid   1972-1993
21
Mešić Adema Izet   1960-1992
22
Musić Ibrahima Mirsad   1973-1993
23
Nezirević Halila Adnan   1971-1993
24
Puškar Halida Zikrija   1959-1994
25
Šabanović Mehmeda Izet   1971-1993
26
Šećerbegović Muniba Hilmo   1941-1993
27
Šistek Osmana Zarif   1956-1993
28
Terzić Smaje Dževad   1966-1993
29
Terzić Sulje Ernest   1974-1994
30
Vukelić Esada Senad   1971-1995
31
Zenkić Eniza Ilijaz   1955-1993
32
Zukić Ibre Mirzet   1960-1994
33
Žerić Hasana Emir   1967-1995